Oleh : Zahra Aqila Febriana
Kelas :11 AP 6

Aku sakit kau tunggui
Aku belum datang kau WA
Aku galau kau hibur

O sahabat
Ibarat daun kau tangkainya

Ibarat awan kau langitnya

Ya kaulah sahabatku

  • + +